Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SPÓŁKĘ
CENTRUM ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SP. Z O.O.

§ 1 . POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług określa zakres i warunki świadczenia usług przez spółkę Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Raszyńska 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445569, posługującą się numerem NIP 1231274867, numerem REGON 146470563, kapitał zakładowy 5 000,00 zł. wpłacony w całości, w dalszej części Regulaminu zwaną „CZD” bądź „Spółka”.
 2. 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności – Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964.16.93 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.).

§ 2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 1. „Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług przez CZD.
 2. „CZD” – spółka Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Raszyńskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445569, posługująca się numerem NIP 1231274867, numerem REGON 146470563.
 3. Klient – osoba fizyczna, która nie jest w stanie terminowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań w stosunku do swojego Wierzyciela/Wierzycieli, na rzecz której CZD świadczy usługi na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług.
 4. Wierzyciel – osoba fizyczna lub prawna, która jest uprawniona do żądania od Dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego, na podstawie powstałego pomiędzy Dłużnikiem a wierzycielem stosunku prawnego.
 5. Umowa – umowa świadczenia usług przez CZD podpisana pomiędzy CZD a Klientem.
 6. Restrukturyzacja zadłużenia (zwana również w dalszej części Regulaminu oddłużaniem) – zmiana warunków zawartej z wierzycielem umowy polegająca na poprawie warunków spłaty istniejącego zadłużenia Klienta, zmierzająca do przywrócenia płynności finansowej Klienta.
 7. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej CZD (www.zarzadzanie-dlugiem.pl) za pomocą którego Klient składa zapytanie o weryfikację i analizę dokumentacji przez CZD pod kątem możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji jego zobowiązań wobec wierzycieli.
 8. Wniosek restrukturyzacyjny – wniosek wypełniany przez CZD na etapie analizy szczegółowej, w oparciu o dane podane przez Klienta, zawierający w szczególności dane wierzycieli oraz wysokości zadłużenia stanowiący integralną część zawieranej Umowy. Wniosek zawiera również wskazanie zakresu działań, które będą podejmowane przez CZD w ramach realizacji zawartej Umowy.
 9. Opłata wstępna – bezzwrotna opłata uiszczana przez Klienta na poczet wydatków związanych z przeprowadzeniem szczegółowej analizy i weryfikacji dokumentów, która w przypadku późniejszego zawarcia Umowy zaliczana jest na poczet wynagrodzenia CZD.
 10. Cennik – cennik usług świadczonych przez CZD, dostępny na stronie internetowej.
 11. BIG – Biuro Informacji Gospodarczej (a także inne instytucje, w tym BIK, BR) – instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach, działająca na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczej oraz wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010, Nr 81, poz. 530).

§ 3. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ CZD

 1. CZD świadczy usługi, celem których jest m.in. przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zadłużenia Klienta, który nie jest w stanie samodzielnie dokonywać terminowej obsługi swoich zobowiązań.
 2. W przypadku zawarcia Umowy, CZD zobowiązuje się podjąć działania mające w szczególności doprowadzić do przywrócenia płynności finansowej Klienta poprzez prowadzenie pisemnej i telefonicznej korespondencji z wierzycielami Klienta, zmierzającej w szczególności do:
  a) wynegocjowania możliwie najkorzystniejszych warunków spłaty zobowiązań przez Klienta,
  b) umorzenia części zobowiązania (w szczególności w zakresie odsetek),
  c) rozłożenia istniejących zobowiązań na raty,
  d) uzyskania prolongaty spłaty zadłużenia lub jego części (odsetek).
 3. CZD świadczy ponadto swoim Klientom usługi doradztwa prawnego i finansowego, których zakres i warunki są każdorazowo uzgadniane i definiowane w łączącej strony Umowie.
 4. Na zlecenie Klienta, po przywróceniu jego płynności finansowej, CZD może podjąć czynności mające na celu usunięcie wpisów z BIK/BIG (tzw. czyszczenie rejestrów). Usługa świadczona jest na podstawie aneksu do zawartej wcześniej Umowy.

§ 4. ZŁOŻENIE WNIOSKU DO CZD

 1. Formularze kontaktowe, przyjmowane są przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej (www.zarzadzanie-dlugiem.pl), faksem pod numer (22) 711-57-59 pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zarzadzanie-dlugiem.pl lub listownie na adres CZD.
 2. Wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, w którym Klient umieszcza w szczególności swoje dane kontaktowe oraz podstawowe informacje o wierzycielach i wysokości zadłużenia, skutkuje tym, iż najpóźniej w następnym dniu roboczym pracownik CZD kontaktuje się telefonicznie z Klientem, celem omówienia jego sytuacji finansowej oraz dokonania wstępnej analizy zadłużenia oraz możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji.
 3. W przypadku gdy wynik wstępnej analizy jest pozytywny, Strony uzgadniają zasady i warunki przeprowadzenia szczegółowej analizy sytuacji finansowej Klienta, który zobowiązany jest do wypełnienia podstawowych informacji we wniosku restrukturyzacyjnym oraz przesłania go do CZD wraz z kopią dokumentacji będącej źródłem powstałych zobowiązań (umowy kredytowe itd.) oraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty wstępnej.
 4. Złożenie wniosku restrukturyzacyjnego odbywa się za pośrednictwem strony internetowej, pocztą elektroniczną, faksem lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.
 5. Wraz z przesłaniem wniosku restrukturyzacyjnego, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wstępnej, zgodnie z Cennikiem na rachunek bankowy CZD.
 6. Potwierdzenie otrzymania wniosku oraz wpływu środków na rachunek bankowy CZD, skutkuje jego przyjęciem oraz poddaniem analizie, której celem jest ocena możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia Klienta i przywrócenia jego płynności finansowej. Ocena wniosku dokonywana jest w oparciu o dane i dokumenty przesłane przez Klienta oraz ewentualnie raport z BIK/BIG.
 7. Najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez CZD wniosku oraz kompletu dokumentów wyniki analizy wraz z rekomendacją w zakresie dalszego postępowania są przesyłane Klientowi pocztą elektroniczną lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego. Wyniki analizy zawierają w szczególności informację dotyczącą:
  a) możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji zadłużenia,
  b) możliwości podpisania Umowy o świadczenie usług z CZD oraz jej warunków,
  c) wstępnego zakresu działań, mających na celu przywrócenie/poprawę płynności finansowej Klienta
 8. Negatywna ocena złożonego wniosku, oznacza, iż w ocenie CZD nie ma możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji zadłużenia i tym samym CZD nie podejmuje się jej przeprowadzenia.
 9. Pozytywna weryfikacja wniosku oznacza, iż CZD wyraża wolę zawarcia Umowy z Klientem. Klient wraz z wynikami analizy, otrzymuje pocztą elektroniczną lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego projekt Umowy wraz z załącznikami oraz instrukcje dalszego postępowania, celem zawarcia Umowy.

§ 5. ZAWARCIE UMOWY

 1. Po otrzymaniu projektu Umowy i zapoznaniu się z jej treścią, Klient dostarcza na wskazany adres CZD:
  a) podpisaną Umowę świadczenia usług w 2 egzemplarzach (parafowaną na każdej stronie),
  b) wypełniony i podpisany wniosek restrukturyzacyjny, zgodny ze stanem faktycznym na dzień jego wypełnienia,
  c) kopie wszystkich dokumentów dotyczących zadłużenia i istotnych dla oceny sytuacji finansowej Klienta, w tym umów kredytowych, wezwań do zapłaty oraz innej korespondencji z wierzycielami lub ich pełnomocnikami,
  d) pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem w liczbie odpowiadającej ilości Wierzycieli z dodatkowym egzemplarzem dla CZD,
  e) kopię dowodu tożsamości,
  f) inne dokumenty wskazane przez CZD, jeżeli są niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług,
  g) dowód dokonania przelewu na rachunek bankowy CZD tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi.
 2. Komplet dokumentów Klient przesyła na wskazany adres CZD listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem na własny koszt.
 3. CZD oświadcza, iż istnieje możliwość skorzystania z usług firmy kurierskiej współpracującej z CZD. Szczegóły dotyczące wysokości opłat za usługi kurierskie oraz informacje w zakresie zamówienia usługi dostępne są u pracowników CZD.
 4. Po otrzymaniu Umowy, CZD dokonuje ponownej weryfikacji przesłanych dokumentów z informacjami zawartymi we wniosku restrukturyzacyjnym, a następnie jeden egzemplarz podpisanej Umowy przesyła zwrotnie na adres Klienta.
 5. CZD zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności i prawdziwości danych podanych przez Klienta poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu kontaktowym . Kontakt telefoniczny będzie się odbywał wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00 – 20.00. CZD informuje, iż w trosce o jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo wymiany informacji wszelkie rozmowy telefoniczne prowadzone z Klientami są nagrywane.
 6. CZD zastrzega możliwość odstąpienia od Umowy i niepodejmowanie dalszych działań, w przypadku, gdy po dokonaniu weryfikacji, zostały ujawnione dodatkowe informacje mające wpływ na zakres świadczonych usług, o ile informacje te zostały celowo zatajone przez Klienta lub nie zostały ujawnione z przyczyn leżących po jego stronie. Od dnia podpisania Umowy Klient jest na bieżąco informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o aktualnym stanie spraw oraz podjętych przez CZD działaniach.
 7. Nadzór nad prawidłową realizacją Umowy sprawuje wyznaczony pracownik CZD, którego nazwisko i numer kontaktowy przekazane zostaną Klientowi pocztą elektroniczną.
 8. Umowa zawierana jest na okres 4 miesięcy, liczony od dnia podpisania Umowy przez obie strony, z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres.
 9. Klient ma prawo zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpić od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty jej zawarcia, wzór oświadczenia dostępny jest u pracowników CZD.

§ 6. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa wygasa najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu, na który została zawarta.
 2. Strony nie przewidują możliwości wcześniejszego wypowiedzenia Umowy przez żadną ze Stron, chyba że na skutek szczególnych okoliczności Umowa zostanie rozwiązana na mocy porozumienia Stron, z zastrzeżeniem pkt 3.
 3. CZD zastrzega możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
  a) świadomego podania przez Klienta danych niezgodnych z prawdą lub zatajenia informacji mających wpływ na świadczone usługi,
  b) posługiwania się przez Klienta dokumentami podrobionymi lub przerobionymi przy zawieraniu Umowy,
  c) rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Umowy,
  d) działania na szkodę CZD lub korzystania z usług CZD z naruszeniem prawa,
  e) podejmowania samodzielnie działań objętych zakresem Umowy bez poinformowania CZD,
  f) udzielenia upoważnienia do świadczenia usług będących przedmiotem zawartej Umowy innemu podmiotowi bez porozumienia z CZD.
 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn wskazanych w pkt 3, CZD zachowuje prawo do pobranego wynagrodzenia.
 5. Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, listem poleconym na adres właściwy do korespondencji wskazany przez Strony w Umowie.

§ 7. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY, REGULAMINU

 1. Wszelkie zmiany warunków Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
 2. W przypadku zmiany warunków Umowy, CZD jest zobowiązane doręczyć Klientowi w formie pisemnej treść proponowanej zmiany, z zachowaniem co najmniej 2-tygodniowego okresu poprzedzającego zmianę. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę Umowy, wówczas obowiązują dotychczasowe postanowienia umowne. W przypadku, gdy zmiany Umowy podyktowane są zmianą przepisów prawa, Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 3. CZD może również umożliwić Klientowi zmianę warunków Umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w zakresie obejmującym rodzaj świadczonych usług oraz jej okres. Wówczas CZD jest zobowiązane do potwierdzenia Klientowi złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz zakresu tych zmian w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Klient ma wówczas prawo odstąpić od tak dokonanej zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w tym przedmiocie w formie pisemnej, w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia.
 4. W przypadkach opisanych w ust. 2 i 3 powyżej, CZD zastrzega sobie prawo do niepodejmowania żadnych działań do czasu otrzymania odpowiednich dokumentów od Klienta.
 5. CZD zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej (www.zarzadzanie-dlugiem.pl). Umowy podpisane przed dniem wejścia zmian tj. umieszczeniem nowej treści Regulaminu na stronie internetowej będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia Umowy, chyba, że Strony uzgodnią inaczej.
 6. Nowy Regulamin obowiązuje z chwilą jego opublikowania.

§ 8. OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI STRON

 1. W ramach świadczonych usług, CZD oświadcza, iż dysponuje odpowiednim zapleczem finansowym, zapewnia odpowiednio wykwalifikowany zespół specjalistów, posiada doświadczenie, pozwalające zapewnić świadczenie usług na najwyższym poziomie.
 2. CZD zobowiązuje się do świadczenia usług, podejmując jedynie działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. CZD zobowiązuję się podejmować czynności mające na celu jak najlepszą ochronę interesów swojego Klienta.
 4. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  a) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu i Umowy,
  b) zapoznania się z treścią Regulaminu, Cennikiem i Umową,
  c) współpracy z CZD w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie Umowy, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania jego pracowników, potwierdzania i aktualizowania danych,
  d) udostępnienia CZD wszystkich danych mogących mieć wpływ na realizację Umowy, wypełnienia w sposób kompletny, rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym wniosku restrukturyzacyjnego,
  e) bezzwłocznego przekazywania kopii korespondencji kierowanej przez wierzycieli bezpośrednio do Klienta, otrzymanej w czasie obowiązywania Umowy.
 5. Klient zobowiązany jest do powiadomienia CZD o każdej zmianie swojego adresu do korespondencji, numeru telefonu oraz adresu e-mail niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich dokonania. W przypadku braku poinformowania CZD o powyższym, kierowaną korespondencję uważa się doręczoną, a w chwili, w której brak kontaktu z Klientem uniemożliwia dalsze świadczenie usług przez CZD, usługi te mogą być zawieszone do czasu aktualizacji wskazanych danych.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. CZD odpowiada na zasadach ogólnych za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie zawartej Umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło na skutek siły wyższej lub z winy Klienta.
 2. Umowa świadczenia usług, jest umową starannego działania, tj. CZD ponosi jedynie odpowiedzialność za niedochowanie należytej staranności przy wykonywaniu zleconych usług. CZD w żadnym wypadku nie gwarantuje osiągnięcia zamierzonych celów, w szczególności zapewnienia płynności finansowej Klienta.
 3. CZD w szczególności nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, związane jest z:
  a) podaniem przez Klienta błędnych danych (bądź to na skutek niedbalstwa bądź w wyniku celowego zatajenia danych),
  b) posłużenia się przez Klienta podrobionymi lub przerobionymi dokumentami,
  c) wykrycia nieścisłości lub niezgodności rzeczywistego stanu faktycznego ze stanem przedstawionym przez Klienta, nawet gdyby Klient nie ponosił za to winy,
  d) siły wyższej.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność wobec CZD w przypadku udostępnienia innym podmiotom, (w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,) dokumentacji stanowiącej własność CZD, bez zgody CZD.
 5. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Klient jest zobowiązany do informowania CZD o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Umowy, w szczególności o korespondencji wymienianej bezpośrednio z wierzycielami, prowadzonych rozmowach, podjętych ustaleniach itp. Klient zobowiązuje się również , iż w okresie obowiązywania Umowy, nie upoważni innych podmiotów do podejmowania czynności objętych zakresem przedmiotowym Umowy.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie wytwory działalności CZD, w tym projekty pism kierowanych do wierzycieli związane z realizacją Umowy stanowią własność CZD, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich wykorzystanie może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą CZD.
 2. Wszelkie zmienianie, przetwarzanie, obracanie i rozpowszechnianie całości lub części treści dokumentacji stanowiącej własność CZD uważane będzie za naruszenie praw autorskich i będzie podlegało odpowiedzialności cywilnej i karnej.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. CZD oświadcza, że prawidłowo zabezpiecza dane osobowe Klientów, m.in. poprzez wdrożenie i zapewnienie stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o.
 3. Podpisując Umowę, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora, wtedy, gdy:
  a) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  b) jest to konieczne do realizacji Umowy, której Klient jest stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta,
  c) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności Klienta,
  d) w trosce o jakość świadczonych usług wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez pracowników i współpracowników CZD są nagrywane i archiwizowane w siedzibie CZD.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację na wykonywane usługi w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia wykonania usługi lub wygaśnięcia Umowy
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres korespondencyjny CZD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zarzadzanie-dlugiem.pl.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 21 dni od daty wpłynięcia reklamacji do CZD.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta w formie elektronicznej, lub listem na wskazany adres korespondencyjny.
 5. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkować może:
  a) powtórnym wykonaniem konkretnej/-ych czynności objętych zakresem podpisanej Umowy,
  b) proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia,
  c) zwrotem całości wynagrodzenia.

§ 13. POSTANOWIENIA DODATKOWE.

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu www.zarzadzanie-dlugiem.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.