Nasze usługi

Naszą ofertę kierujemy do osób fizycznych, które nie są w stanie terminowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań w stosunku do wierzycieli.

Mając świadomość, że spłata zobowiązań przez naszego Klienta często trwa latami i jest poważnym obciążeniem domowego budżetu staramy się wypracować optymalne i zindywidualizowane rozwiązania zarówno pod względem finansowym jak i czasowym. Dążymy do tego aby nasi Klienci odzyskali płynność finansową oraz wiarygodność w oczach swoich wierzycieli.

Nasze usługi obejmują:

Renegocjacje warunków spłaty zobowiązań z wierzycielami czyli tzw. oddłużanie
więcej
Podjęcie rozmów z wierzycielem i renegocjowanie warunków spłaty zadłużenia jest najlepszym i w zasadzie jedynym skutecznym sposobem na „wyjście z długów”. Wielu proponuje zaciągnięcie kolejnego kredytu lub pożyczki na spłatę długów ale takie rozwiązanie prowadzi najczęściej prosto w pętlę zadłużenia, z której wyjście jest naprawdę trudne lub wręcz niemożliwe. Zdecydowanie lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem jest porozumienie się z wierzycielami i zrestrukturyzowanie istniejącego zadłużenia.

Centrum Zarządzania Długiem występując w imieniu Klienta renegocjuje z ich wierzycielami warunki spłaty wszelkiego rodzaju zobowiązań, w tym m.in.:

 • zobowiązań wynikających z umów kredytowych zawartych z bankami, SKOKami i parabankami,
 • zadłużenia z tytułu wierzytelności sprzedanych przez banki funduszom sekurytyzacyjnym i firmom windykacyjnym,
 • zobowiązań będących przedmiotem wewnętrznej windykacji wierzyciela lub zleconych do obsługi firmie windykacyjnej,
 • zobowiązań na etapie postępowania sądowego,
 • zobowiązań będących w trakcie egzekucji komorniczej oraz umorzonych w wyniku bezskuteczności postępowania egzekucyjnego.

Przedmiotem wniosków kierowanych do wierzyciela a więc naszych propozycji restrukturyzacyjnych są najczęściej:

a/ obniżenie wysokości miesięcznej raty kredytowej poprzez wydłużenie okresu kredytowania,
b/ uzyskanie karencji w spłacie kredytu a więc czasowego zawieszenia spłaty rat kredytowych,
c/ umorzenie części zobowiązania w szczególności w zakresie odsetek i pozostałych kosztów kredytu.

Negocjacje z wierzycielami prowadzimy w formie korespondencji listownej, mailowej, rozmów telefonicznych i bezpośrednich spotkań z ich przedstawicielami. Każdy nasz wniosek do wierzyciela uwzględnia specyfikę danego Klienta, w tym przede wszystkim jego możliwości finansowe. O wszystkich podejmowanych działaniach Klient jest informowany na bieżąco w formie szczegółowych raportów.

„Czyszczenie rejestrów” po spłacie zobowiązań
więcej
Jeżeli masz lub kiedykolwiek miałeś jakieś nieuregulowane zobowiązania, możesz widnieć w jednym z rejestrów:

BIK – rejestr bankowy zawiera Informacje o wszystkich udzielonych kredytach bankowych, kartach kredytowych itd. oraz wszystkich kredytobiorcach i ich historii kredytowej,
BIG – zawiera dane dotyczące nieuregulowanych zobowiązań z tytułu czynszu, rachunków za gaz, prąd, telefon itd.
BR – zawiera dane tych kredytobiorców, których zobowiązania zostały zakwalifikowane przez banki jako wątpliwe bądź stracone.

Spłata zobowiązań w stosunku do wierzycieli nie oznacza automatycznego usunięcia danych kredytobiorcy z rejestrów. Po uregulowaniu wszystkich zaległości należy podjąć szereg czynności, które w konsekwencji doprowadzą do zaktualizowania danych zawartych w rejestrze a więc tzw. wyczyszczenia rejestru. Klient odzyskuje tym samym wiarygodność kredytową i możliwość uzyskania kolejnych kredytów bankowych, pożyczek etc.

Działania, które w tym zakresie wykonujemy na rzecz naszych Klientów to m.in.:

 • wsparcie w pozyskaniu raportu z rejestru,
 • analiza otrzymanego raportu,
 • sporządzenie i złożenie wniosku do wierzyciela, który dokonał wpisu,
 • przesłanie stosownych informacji do rejestru, w którym dane są przetwarzane,
 • złożenie wniosku zobowiązującego wierzyciela do aktualizacji danych w rejestrze.
Doradztwo finansowo – prawne
więcej
W ramach doradztwa finansowo-prawnego oferujemy:

 • analizę prawno- finansową umów przed ich zawarciem,
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów prawnych z wierzycielami,
 • przygotowanie wszelkiego rodzaju pism, wniosków, odwołań itd.,
 • pomoc prawną na etapie windykacji polubownej, postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

Zapraszamy do współpracy